Informacje
Nasi przyjaciele

NA CZYM POLEGA POMOC

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu, szkole i placówce polega na:

 • Rozpoznawaniu możliwości psychofizycznych,
 • Rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, wynikających w szczególności z:
  • niepełnosprawności,
  • choroby przewlekłej,
  • szczególnych uzdolnień,
  • niedostosowania społecznego,
  • zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
  • specyficznych trudności w uczeniu się,
  • zaburzeń komunikacji językowej,
  • sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
  • niepowodzeń edukacyjnych,
  • zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi,
  • trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
  Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

   

  KTO UDZIELA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ?

  Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają, prowadzący zajęcia z uczniem nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści (w szczególności, psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi i terapeuci pedagogiczni) we współpracy z:

  • rodzicami uczniów,
  • poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,
  • placówkami doskonalenia nauczycieli,
  • innymi przedszkolami, szkołami i placówkami,
  • organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

   

  KTO INICJUJE UDZIELANIE POMOCY

  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:

  • ucznia,
  • rodziców ucznia,
  • dyrektora,
  • nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem,
  • poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,
  • asystenta edukacji romskiej,
  • pomocy nauczyciela,
  • kuratora sądowego,
  • pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej,
  • pracownika socjalnego,
  • asystenta rodziny.
  Pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizuje dyrektor

   

  FORMY POMOCY

  W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana w formie:

  • uczniom
   • bieżącej pracy z uczniem
   • klas terapeutycznych (z wyjątkiem szkół specjalnych),
   • zajęć rozwijających uzdolnienia,
   • zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
   • zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
   • porad i konsultacji.
  • rodzicom uczniów i nauczycielom
   • porad i konsultacji,
   • warsztatów i szkoleń.

   

  RODZAJE ZAJĘĆ

  • Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba uczestników zajęć nie może przekroczyć 8 uczniów.
  • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Liczba uczestników zajęć nie może przekroczyć 8 uczniów.
  • Zajęcia specjalistyczne:
   • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć nie może przekroczyć 5 uczniów
   • zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników zajęć nie może przekroczyć 4 uczniów
   • zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne.
    Liczba uczestników zajęć nie może przekroczyć 10 uczniów.
  • Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej organizuje się w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Zajęcia te prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści.
  W przypadku stwierdzenia, że uczeń wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną nauczyciel, specjalista niezwłocznie informując o tym WYCHOWAWCĘ .Wychowawca informuje innych nauczycieli lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem.

   

  KTO PLANUJE I KOORDYNUJE UDZIELANIE POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ?

  Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole dla ucznia jest zadaniem wychowawcy.

  Wymiar godzin poszczególnych form udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dyrektor szkoły ustala biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.

  Dyrektor szkoły może wyznaczyć inną osobę koordynującą pomoc.

   

  DOKUMENTOWANIE POMOCY

  Dokumentowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej ma przebiegać zgodnie z rozporządzeniem w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

  O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor szkoły niezwłocznie informuje pisemnie rodziców, w sposób przyjęty w danej szkole.

   

  KSZTAŁCENIE SPECJALNE

  Kształcenie specjalne organizuje się dla

  • dzieci i młodzieży niepełnosprawnych:     
   • niesłyszących
   • słabo słyszących,
   • niewidomych,
   • słabo widzących,
   • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
   • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
   • z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
   • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
   • z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
  • dla dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym

   

  Nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem dla każdego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

  • niepełnosprawnego,
  • niedostosowanego społecznie,
  • zagrożonego niedostosowaniem społecznym,
  1. Opracowują indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny (IPET),
  2. Dokonują okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia oraz w miarę potrzeby modyfikują IPET.

   

  Opracowała: Teresa Rudzińska na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

Kontakt

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
59-700 Bolesławiec
ul. Trankiewiczów 11
tel. 757322658
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
lokalizacja