W dniu 31.05.2024 r. sekretariat będzie czynny do 12.00.
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostepności
Deklaracja dostepności
Reset
Reset

Oferta Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

MISJA

 • Jesteśmy po to, by rozumieć, pomagać i wspierać.
 • Zapewniamy poszanowanie praw dziecka - z uwzględnieniem praw do indywidualnego rozowju, akceptację, dyskrecję i atmosferę bezpieczeństwa.

ZADANIA

 • Diagnoza dzieci i młodzieży - określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i deukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych.
 • Wsparcie dzieci, młodzieży i rodziców - pomoc bezpośrednia.
 • Realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki - w tym wspieranie nauczycieli.
 • Organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresierealizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych.

PRZEDSZKOLE

 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w wieku od urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole w oparciu i opinię.
 • Wspieranie rozwoju dziecka młodszego - logopedyczne badania przesiewowe na terenie przedszkoli/szkół.
 • Diagnozowanie gotowości szkolnej dzieci pięcio i sześciletnich.
 • Prowadzenie terapii logopedycznej - na wniosek rodzica.
 • Terapia Integracji Sensorycznej dla dzieci z opóźnionym rozwojem emocjonalno-społecznym.
 • Metoda Dobrego Startu - forma wsparcia rozwoju dzieciodroczonych od obowiązku szkolnego.
 • Wsparcie psychologiczne dla dzieci z trudnościami adaptacyjnymi w przedszkolanch - porady dla rodziców i nauczycieli.
 • Indywidualne porady dla rodziców zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami.
 • Wykłady dla rodziców w trakcie spotkań z rodzicami w przedszkolu na tematy zgłaszane przez nauczycieli.
 • Psychoedukacja rodziców dzieci z nadpobudliwością w trakcie warsztatów dla rodziców pragnacych zwiększyć swoje kompetencje wychowawcze.
 • Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych - na prośbę placówki lub rodzica - współpraca w tworzeniu indywidualnych programów, wskazówki do pracy z dzieckiem, obserwacja dzieci na terenie przedszkola.
 • Grupa wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych.

SZKOŁA PODSTAWOWA

 • Diagnoza dzieci - okreslenie indywidualnych potzreb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych.
 • Zajęcia indywidualnej terapii pedagogicznej i logopedycznej dla dzieci niepełnosprawnuch, z głęboką dysleksją, afazją, z zaburzeniami rozowju mowy i języka.
 • Zajęcia warsztatowe rozwijające kompetencje społeczne realizowane w poradni dla uczniów klas I-III i IV-VI.
 • Warsztatowe zajęcia profilaktyczne realizowane w szkołach na wniosek wychowawców klas.
 • Wsparcie psychologiczne dla dzieci z trudnościami adaptacyjnymi w klasch pierwszych - porady dla rodziców i nauczycieli.
 • Edukacja włączjąca uczniów niepełnosprawnych - na prośbę placówki lub rodzica - współpraca w tworzeniu indywidualnych programów, wskazówki do pracy z dzieckiem, obserwacja dzieci na terenie szkoły.
 • Indywidualne porady dla rodziców zgodnei ze zgłoszonymi porzebami.
 • Spotkania z rodzicami w trakcie zebrań w szkole - wykłady i pogadanki na tematy dotyczace problemów istotnych dla danego środowiska.
 • Konsultacje dla nauczycieli dotyczące pracy z uczniem niepełnosprawnycm oraz ze specjalnycmi potrzebami edukacyjnymi.
 • Psychoedukacja rodziców dzieci z nadpobudliwością w trakcie warsztatów dla rodziców pragnących zewiększyć swoje kompetencje wychowawcze.
 • Szkolenie rad pedagogicznych przez pracowników poradni realizowane we współpracy z ośrodkiem doskonalenia nauczycieli.
 • Grupa wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych.
 • Grupa wsparcia dla pedagogów szkolnych.

SZKOŁA PONADPODSTAWOWA/PONADGIMNAZJALNA

 • Diagnoza młodzieży - okreslenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych.
 • Zajęcia warsztatowe rozwijające kompetencje interpesonalne młodziezy realizowane w poradni.
 • Indywidualne porady i wsparcie psychologiczne dla młodzieży.
 • Spotkania z rodzicami w trakcie zebrań w szkole - wykłady i pogadanki na tematy dotyczące problemów istotnych dla danego środowiska.
 • Konsultacje dla nauczycieli dotyczące pracy z uczniem niepełnosprawnm oraz ze specjalnymi porzebami edukacyjnymi.
 • Szkolenie rad pedagogicznych przez pracowników poradni realizowane we współpracy z ośrodkiem doskonalenia nauczycieli.
 • Grupa wsparcia dla pedagogów szkolnych
 • Indywidualne porady dla rodziców zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami.

 

 

Data dodania: 2020-11-25 13:59:10
Data edycji: 2023-03-09 15:44:48
Ilość wyświetleń: 3583
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej