GODZINY PRACY SEKRETARIATU W dniach od 07.08.2023 do 18.08.2023 sekretariat będzie czynny od 7.30 do 13.00. W dniach od 21.082023 do 01.09.2023 sekretariat czynny będzie od 7.00 do 15.00

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Oferta Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

MISJA

 • Jesteśmy po to, by rozumieć, pomagać i wspierać.
 • Zapewniamy poszanowanie praw dziecka - z uwzględnieniem praw do indywidualnego rozowju, akceptację, dyskrecję i atmosferę bezpieczeństwa.

ZADANIA

 • Diagnoza dzieci i młodzieży - określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i deukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych.
 • Wsparcie dzieci, młodzieży i rodziców - pomoc bezpośrednia.
 • Realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki - w tym wspieranie nauczycieli.
 • Organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresierealizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych.

PRZEDSZKOLE

 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w wieku od urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole w oparciu i opinię.
 • Wspieranie rozwoju dziecka młodszego - logopedyczne badania przesiewowe na terenie przedszkoli/szkół.
 • Diagnozowanie gotowości szkolnej dzieci pięcio i sześciletnich.
 • Prowadzenie terapii logopedycznej - na wniosek rodzica.
 • Terapia Integracji Sensorycznej dla dzieci z opóźnionym rozwojem emocjonalno-społecznym.
 • Metoda Dobrego Startu - forma wsparcia rozwoju dzieciodroczonych od obowiązku szkolnego.
 • Wsparcie psychologiczne dla dzieci z trudnościami adaptacyjnymi w przedszkolanch - porady dla rodziców i nauczycieli.
 • Indywidualne porady dla rodziców zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami.
 • Wykłady dla rodziców w trakcie spotkań z rodzicami w przedszkolu na tematy zgłaszane przez nauczycieli.
 • Psychoedukacja rodziców dzieci z nadpobudliwością w trakcie warsztatów dla rodziców pragnacych zwiększyć swoje kompetencje wychowawcze.
 • Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych - na prośbę placówki lub rodzica - współpraca w tworzeniu indywidualnych programów, wskazówki do pracy z dzieckiem, obserwacja dzieci na terenie przedszkola.
 • Grupa wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych.

SZKOŁA PODSTAWOWA

 • Diagnoza dzieci - okreslenie indywidualnych potzreb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych.
 • Zajęcia indywidualnej terapii pedagogicznej i logopedycznej dla dzieci niepełnosprawnuch, z głęboką dysleksją, afazją, z zaburzeniami rozowju mowy i języka.
 • Zajęcia warsztatowe rozwijające kompetencje społeczne realizowane w poradni dla uczniów klas I-III i IV-VI.
 • Warsztatowe zajęcia profilaktyczne realizowane w szkołach na wniosek wychowawców klas.
 • Wsparcie psychologiczne dla dzieci z trudnościami adaptacyjnymi w klasch pierwszych - porady dla rodziców i nauczycieli.
 • Edukacja włączjąca uczniów niepełnosprawnych - na prośbę placówki lub rodzica - współpraca w tworzeniu indywidualnych programów, wskazówki do pracy z dzieckiem, obserwacja dzieci na terenie szkoły.
 • Indywidualne porady dla rodziców zgodnei ze zgłoszonymi porzebami.
 • Spotkania z rodzicami w trakcie zebrań w szkole - wykłady i pogadanki na tematy dotyczace problemów istotnych dla danego środowiska.
 • Konsultacje dla nauczycieli dotyczące pracy z uczniem niepełnosprawnycm oraz ze specjalnycmi potrzebami edukacyjnymi.
 • Psychoedukacja rodziców dzieci z nadpobudliwością w trakcie warsztatów dla rodziców pragnących zewiększyć swoje kompetencje wychowawcze.
 • Szkolenie rad pedagogicznych przez pracowników poradni realizowane we współpracy z ośrodkiem doskonalenia nauczycieli.
 • Grupa wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych.
 • Grupa wsparcia dla pedagogów szkolnych.

SZKOŁA PONADPODSTAWOWA/PONADGIMNAZJALNA

 • Diagnoza młodzieży - okreslenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych.
 • Zajęcia warsztatowe rozwijające kompetencje interpesonalne młodziezy realizowane w poradni.
 • Indywidualne porady i wsparcie psychologiczne dla młodzieży.
 • Spotkania z rodzicami w trakcie zebrań w szkole - wykłady i pogadanki na tematy dotyczące problemów istotnych dla danego środowiska.
 • Konsultacje dla nauczycieli dotyczące pracy z uczniem niepełnosprawnm oraz ze specjalnymi porzebami edukacyjnymi.
 • Szkolenie rad pedagogicznych przez pracowników poradni realizowane we współpracy z ośrodkiem doskonalenia nauczycieli.
 • Grupa wsparcia dla pedagogów szkolnych
 • Indywidualne porady dla rodziców zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami.

 

 

Data dodania: 2020-11-25 13:59:10
Data edycji: 2023-03-09 15:44:48
Ilość wyświetleń: 2715

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Zobacz

Kalendarz

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej