W okresie wakacyjnym sekretariat będzie czynny od 7.00 do 15.00.
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostepności
Deklaracja dostepności
Reset
Reset

Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Wczesne spomaganie rozwoju dziecka - szansą na optymalny rozwój

 

Wczesne wspomaganie rozwoju polega na stymulowaniu rozwoju psychoruchowego społecznego dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole. Zakres tego oddziaływania może być bardzo różny, w zależności od zdiagnozowanych przez specjalistów deficytów rozwojowych.

Jeżeli rodzic jest zaniepokojony rozwojem swego dziecka, obserwuje niepokojące sygnały w jego zachowaniu, powinien zgłosić się do lekarza specjalisty, a następnie do poradni psychologiczno - pedagogicznej. Specjaliści pracujący w poradni dokonają obserwacji i zdiagnozują dziecko pod kątem jego rozwoju psychomotorycznego oraz dokonają szczegółowej diagnozy funkcjonalnej. Terapia wczesnego wspomagania rozwoju przysługuje dzieciom niepełnosprawnym dlatego też dziecko musi posiadać diagnozę lekarską kwalifikująca go jako dziecko niepełnosprawne.

Na podstawie wyników badań przeprowadzonych w PPP oraz diagnozy lekarskiej, a także zaświadczenia o niepełnosprawności dziecka, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego, wydaje stosowną opinię i kwalifikuje (lub nie, jeżeli dziecko rozwija się prawidłowo) dziecko do zajęć w ramach wczesnego wspomagania.

Niezbędnym dokumentem do zakwalifikowania dziecka do terapii wczesnego wspomagania rozwoju jest opinia o potrzebie wczesnego wspomagania wydana przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną. Z tym dokumentem rodzic powinien zgłosić się do placówki prowadzącej WWRD.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bolesławcu prowadzi zajęcia terapeutyczne w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka. Terapeuta obejmuje pomocą dziecko i jego rodzinę.

W przypadku dzieci, które nie ukończyły 3 roku życia, zajęcia w ramach wczesnego wspomagania są prowadzone indywidualnie. W dużej mierze polegają na pomocy rodzinie, w tym pomocy we wzmacnianiu więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, psychoedukacji – przekazywaniu informacji i wiedzy o chorobie lub problemach dziecka.

Rodzinę wspiera się w rozpoznawaniu z pożądanych i niepożądanych zachowań dziecka i utrwalaniu właściwych reakcji na te zachowania, udziela się instruktażu i porad w zakresie pracy z dzieckiem, czy jego edukacji, udziela się pomocy w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy  z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania prowadzi zespół specjalistów z poradni. W skład zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:

  • pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka:
    - oligofrenopedagog (specjalista pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo),

-  tyflopedagog (specjalista pracy z dziećmi niewidomymi),

-  surdopedagog (specjalista pracy z dziećmi niesłyszącymi),

  • psycholog;
  • logopeda, neurologopeda, surdologopeda;
  • terapeuta integracji sensoryczno,
  • fizjoterapeta;

Do zadań zespołu specjalistów należy w szczególności:
- ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego  wspomagania i wsparcia rodziny dziecka;
- opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka;

- analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania

W Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Bolesławcu obowiązuje regulamin WWR.

 

Data dodania: 2020-11-25 14:53:26
Data edycji: 2021-02-10 08:58:31
Ilość wyświetleń: 3252
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej