W okresie wakacyjnym sekretariat będzie czynny od 7.00 do 15.00.
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostepności
Deklaracja dostepności
Reset
Reset

o nas

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bolesławcu jest placówką publiczną, która udziela pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej dzieciom, rodzicom, nauczycielom.

Celem naszego działania jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, wspieranie rodziców, opiekunów i nauczycieli  w rozwiązywaniu trudności wychowawczych i dydaktycznych. Współpracjemy także z najbliższymi środowiskami lolalnymi (organizacje pozarządowe, samorządy gminy).

Pod opieką Poradni znajdują się dzieci od urodzenia do 6 roku życia nie uczęszczające do placówek (objete wczesnym wspomaganiem rozwoju) oraz dzieci uczęszczające do przedszkoli, szkół podstawowych oraz młodzież szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych z miasta Bolesławca i terenu powiatu bolesławieckiego. Korzystanie z usług poradni jest dobrowolne i nieodpłatne.

 

Zadania Poradni:

 • Jesteśmy po to, by rozumieć, wspierać, pomagać.
 • Zapewniamy poszanowanie praw człowieka, z uwzględnieniem prawa do indywidualnego rozwoju, akceptację, dyskrecję, atmosferę bezpieczeństwa.
 • Misja poradni oparta jest o cel nadrzedny, jakim jest dobro klienta poradni.

 

Do zadań poradni należą:

 • Wspomaganie wczesnego rozwoju dziecka.
 • Diagnoza zaburzeń rozwoju.
 • terapia Zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych.
 • Udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym lub z dysfunkacjami rozwojowymi.
 • Udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży z wybitnymi uzdolnienieami.
 • Pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru dalszego kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej.
 • Nauka i rozwijanie umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania problemów i konfliktów oraz innych umiejętności z zakresu kominikacji społecznej.
 • Profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży - udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grupy ryzykai sytuacjach traumatycznych.
 • Prowadzenie edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli.
 • Pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów.
 • Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny.
 • Udzielanie wsparcia pedagogom i psychologom szkolnym w rejonie działania.
 • Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły.

Zajmujemy się:

 • terapią zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych,
 • pomocą uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej,
 • pomocą rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów,
 • wspomaganiem wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny,
 • wspomaganiem wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły.

Swoje zadania realizujemy poprzez:

 • diagnozę,
 • terapię,
 • konsultacjie i doradztwo,
 • działalność psychoedukacyjną i profilaktyczną,
 • interwencję w środowisku ucznia,
 • działalność informacyjną.

Poradnia zapewnia pomoc specjalistów w zaktresie:

 • zaburzeń rozwojowych u małego dziecka,
 • problemów emocjonalnych i wychowawczych,
 • trudności edukacyjnych,
 • problemów w czytaniu i pisaniu (dysleksja),
 • problemów rodzinnych,
 • problemów szkolnych wynikających z niepełnosprawności i chorób,
 • wybory zawodu i kierunku studiów,
 • problemów z zażywaniem przez dzieci i młodzież środków odurzających,
 • wad wymowy,
 • zaburzeń psychoseksualnych.

Przy naszej poradni działa Zespół Orzekający, który wydaje:

 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, zagrożonej niedostosowaniem społecznym oraz niedostosownaych społecznie, wymagającej stosowania specjalnej oragnizacji nauki i metod pracy.
 • Orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, zwanym dalej "indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym", dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej.
 • Orzeczenia o potzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodziezy, któryc stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.
 • Orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.
 • Opinie o wczesnym wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrysia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

 

Data dodania: 2020-11-23 09:19:51
Data edycji: 2021-01-11 11:48:05
Ilość wyświetleń: 3749
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej