W dniu 18.01.2024 sekretariat będzie czynny do 14.30. W dniu 19.01.2024 sekretariat będzie czynny do godz. 13.30.
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostepności
Deklaracja dostepności
Reset
Reset

o nas

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bolesławcu jest placówką publiczną, która udziela pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej dzieciom, rodzicom, nauczycielom.

Celem naszego działania jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, wspieranie rodziców, opiekunów i nauczycieli  w rozwiązywaniu trudności wychowawczych i dydaktycznych. Współpracjemy także z najbliższymi środowiskami lolalnymi (organizacje pozarządowe, samorządy gminy).

Pod opieką Poradni znajdują się dzieci od urodzenia do 6 roku życia nie uczęszczające do placówek (objete wczesnym wspomaganiem rozwoju) oraz dzieci uczęszczające do przedszkoli, szkół podstawowych oraz młodzież szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych z miasta Bolesławca i terenu powiatu bolesławieckiego. Korzystanie z usług poradni jest dobrowolne i nieodpłatne.

 

Zadania Poradni:

 • Jesteśmy po to, by rozumieć, wspierać, pomagać.
 • Zapewniamy poszanowanie praw człowieka, z uwzględnieniem prawa do indywidualnego rozwoju, akceptację, dyskrecję, atmosferę bezpieczeństwa.
 • Misja poradni oparta jest o cel nadrzedny, jakim jest dobro klienta poradni.

 

Do zadań poradni należą:

 • Wspomaganie wczesnego rozwoju dziecka.
 • Diagnoza zaburzeń rozwoju.
 • terapia Zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych.
 • Udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym lub z dysfunkacjami rozwojowymi.
 • Udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży z wybitnymi uzdolnienieami.
 • Pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru dalszego kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej.
 • Nauka i rozwijanie umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania problemów i konfliktów oraz innych umiejętności z zakresu kominikacji społecznej.
 • Profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży - udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grupy ryzykai sytuacjach traumatycznych.
 • Prowadzenie edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli.
 • Pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów.
 • Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny.
 • Udzielanie wsparcia pedagogom i psychologom szkolnym w rejonie działania.
 • Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły.

Zajmujemy się:

 • terapią zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych,
 • pomocą uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej,
 • pomocą rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów,
 • wspomaganiem wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny,
 • wspomaganiem wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły.

Swoje zadania realizujemy poprzez:

 • diagnozę,
 • terapię,
 • konsultacjie i doradztwo,
 • działalność psychoedukacyjną i profilaktyczną,
 • interwencję w środowisku ucznia,
 • działalność informacyjną.

Poradnia zapewnia pomoc specjalistów w zaktresie:

 • zaburzeń rozwojowych u małego dziecka,
 • problemów emocjonalnych i wychowawczych,
 • trudności edukacyjnych,
 • problemów w czytaniu i pisaniu (dysleksja),
 • problemów rodzinnych,
 • problemów szkolnych wynikających z niepełnosprawności i chorób,
 • wybory zawodu i kierunku studiów,
 • problemów z zażywaniem przez dzieci i młodzież środków odurzających,
 • wad wymowy,
 • zaburzeń psychoseksualnych.

Przy naszej poradni działa Zespół Orzekający, który wydaje:

 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, zagrożonej niedostosowaniem społecznym oraz niedostosownaych społecznie, wymagającej stosowania specjalnej oragnizacji nauki i metod pracy.
 • Orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, zwanym dalej "indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym", dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej.
 • Orzeczenia o potzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodziezy, któryc stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.
 • Orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.
 • Opinie o wczesnym wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrysia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

 

Data dodania: 2020-11-23 09:19:51
Data edycji: 2021-01-11 11:48:05
Ilość wyświetleń: 3591
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej