Zadania poradni
Nasi przyjaciele
Jesteśmy po to, by rozumieć, wspierać i pomagać.
Zapewniamy poszanowanie praw człowieka, z uwzględnieniem prawa do indywidualnego rozwoju, akceptację, dyskrecję, atmosferę bezpieczeństwa.
Misja poradni oparta jest o cel nadrzędny, jakim jest dobro klienta poradni.


Do zadań poradni należą :

 • Wspomaganie wczesnego rozwoju dzieci.
 • Diagnoza zaburzeń rozwoju.
 • Terapia zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych.
 • Udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym lub z dysfunkcjami rozwojowymi.
 • Udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży z wybitnymi uzdolnieniami
 • Pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu   i planowania kariery zawodowej,
 • Nauka i rozwijanie umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania problemów i konfliktów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej.
 • Profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży - udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka i w sytuacjach traumatycznych.
 • Prowadzenie edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli.
 • Pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów.
 • Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny.
 • Udzielanie wsparcia pedagogom i psychologom szkolnym w rejonie działania.
 • Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły.

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bolesławcu jest placówką publiczną, która udziela pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej dzieciom, rodzicom, nauczycielom.

Celem naszego działania jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, wspieranie rodziców, opiekunów i nauczycieli w rozwiązywaniu trudności wychowawczych i dydaktycznych. Współpracujemy także z najbliższymi środowiskami lokalnymi (organizacje pozarządowe, samorządy gminy).

Pod opieką Poradni znajdują się dzieci od urodzenia do 6 roku życia nie uczęszczające do placówek ( objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju) oraz dzieci uczęszczające do przedszkoli, szkół podstwowych oraz młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z miasta Bolesławca i terenu powiatu bolesławieckiego.

 

Zajmujemy się:

 • terapią zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych, 
 • pomocą uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej, 
 • pomocą rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów, 
 • wspomaganiem wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny, 
 • wspomaganiem wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły.


Swoje zadania realizujemy poprzez:

 • diagnozę,
 • terapię,
 • konsultacje i doradztwo, 
 • działalność psychoedukacyjną i profilaktyczną, 
 • interwencję w środowisku ucznia, 
 • działalność informacyjną.


Poradnia zapewnia pomoc specjalistów w zakresie:

 • zaburzeń rozwojowych u małego dziecka
 • problemów emocjonalnych i wychowawczych
 • trudności edukacyjnych
 • problemów w czytaniu i pisaniu /dysleksja /
 • problemów rodzinnych
 • problemów szkolnych wynikających z niepełnosprawności i chorób
 • wyboru zawodu i kierunku studiów
 • problemów z zażywaniem przez dzieci i młodzież środków odurzających
 • wad wymowy
 • zaburzeń psychoseksualnych


Przy naszej poradni działa Zespół Orzekający, który wydaje:

 • Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, zagrożonej niedostosowaniem społecznym oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.
 • Orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznegoprzygotowania przedszkolnego, zwanego dalej "indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym", dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej.
 • Orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.
 • Orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim
 • Opinie o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Kontakt

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
59-700 Bolesławiec
ul. Trankiewiczów 11
tel. 757220793
tel.kom. 510 280 136
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
lokalizacja