Informacje
Nasi przyjaciele

Efektem całorocznej współpracy pedagogów szkolnych i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bolesławcu są badania ankietowe dotyczące zjawiska przemocy.  Ankietę opracowali i zrealizowali wśród uczniów pedagodzy szkolni. Wyniki, wnioski oraz zalecenia opracowane przez Zespół Problemów Wychowawczych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej posłużą do realizacji działań naprawczych w ramach szkolnych programów profilaktyki. W badaniach wzięło udział 5417 uczniów z  36 szkół w 6 gminach powiatu bolesławieckiego (szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne). Ankiety zostały przeprowadzone w lutym i marcu 2010 roku.

Zakres badań ankietowych

 

Zakres badań ankietowych (gminy) 

uczniowie

 

 Zakres badań ankietowych (szkoły)

 

zestawienie

 

 

Wyniki ankiety

 

Czy Twoim zdaniem problem agresji i przemocy jest zjawiskiem: n4

 

Gdzie najczęściej obserwujesz zachowania agresywne i stosowanie przemocy?

n5

 

Czy doświadczyłeś aktu przemocy? - z czyjej strony ?

( możesz zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) n6_all

 

Czy według Ciebie źródłem agresji i przemocy w szkole jest: 

( możesz zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)

n7

 

Czy w Twojej szkole czujesz się bezpiecznie? n8

 

Czy wobec Ciebie Twoi rówieśnicy stosują:

n9

Czy w Twojej szkole doświadczyłeś  agresji,  przemocy ze strony:

( możesz zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)

n10all 

 

Czy sam używasz przemocy wobec kolegów/koleżanek ze szkoły? 

n11

 

Do kogo zwróciłbyś się o pomoc, gdybyś był ofiarą przemocy ?

 (możesz zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) n12

 

Czy udało Ci się rozwiązać konflikt z drugą osoba stosując wobec niej: n13

 

Co, Twoim zdaniem, ma największy wpływ na agresywne zachowanie dzieci i młodzieży?

n14

 

Czy zdanie: „Odrzucam przemoc jako sposób rozwiązywania konfliktów w szkole, w domu i na ulicy”

mogłoby być Twoja życiową dewizą?

n15

Wyniki ankiety - podsumowanie 

 1. W badaniach uczestniczyło 5417 uczniów szkół  podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Największą grupę stanowili uczniowie Gminy Miejskiej Bolesławiec.
 2. Uczniowie szkół podstawowych uważają agresję za zjawisko rzadkie - 34%. Większość badanych - ponad 30% - uważa przemoc za zjawisko nasilające się.
 3. Zachowania agresywne najczęściej obserwuje się : 
  • w szkole – uczniowie szkoły podstawowej,
  • na ulicy i w środkach masowego przekazu – uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
 1. Około 40% ankietowanych deklaruje, że nie doświadczyło aktu przemocy. Pozostali podają, że najczęściej doświadczają przemocy rówieśniczej - 60%. Przemoc w rodzinie oscyluje w granicach 20%.
 2. Źródeł agresji uczniowie upatrują w:   
  •   szkoła podstawowa i gimnazjum:
   • rywalizacja rówieśnicza - 17%,  
   • sytuacje konfliktowe na przerwie - 15%,
   • częsta krytyka ze strony kolegów - 13%;
  • szkoła ponadgimnazjalne: 
   • brak tolerancji - 15%,
   • sytuacje konfliktowe w czasie przerw -11%,
   • przynależność do subkultur i zażywanie środków uzależniających - 10 %.
 1. Ponad 80% uczniów w swoich szkołach czuje się bezpiecznie.
 2. Blisko 75% uczniów doświadcza przemocy rówieśniczej. Najczęstszą jej formą jest przemoc słowna - ok. 60%.
 3. Blisko 61% ankietowanych doświadczyło przemocy w szkole:  
  • ze strony rówieśników – 67,2%
   • szkoła podstawowa – 89.6%,
   • gimnazjum – 80,9%,
   • ponadigmnazjalna- 66,4%;
  • ze strony nauczycieli – 11,5%:   
   • szkoła podstawowa –6,6%,
   • gimnazjum –12,5%,
   • ponadigmnazjalna- 14,9%; 
 1. 37% badanych używa przemocy wobec kolegów.
 2. Największym zaufaniem cieszą się:   
  • szkoła podstawowa: rodzice, wychowawca, zaufana osoba,
  • gimnazjum: rodzice, zaufana osoba, pedagog,
  • ponadigmnazjalna: zaufana osoba, rodzice, kolega/rówieśnik. 
 1. Bardzo niskie zaufanie do instytucji.
 2. Młodzież podejmuje próby rozwiązywania konfliktów za pomocą rozmowy i mediacji – 73,6%.
 3. Środki masowego przekazu – 41,5% oraz internet - 32,7%  to główne źródła agresywnych zachowań.
 4. Około 60% młodych ludzi deklaruje, że chciałoby zrezygnować z agresji, jako sposobu rozwiązywania konfliktów. Największą grupę stanowią gimnazjaliści - blisko 70%.

 

Propozycje działań naprawczych

Rodzina

 •  Podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców dzieci poprzez udział w zajęciach psychoeduakacyjnych.
 • Edukacja w zakresie potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży- znaczenie obecności rodzica w życiu dziecka- eurosieroctwo.
 • Współpraca instytucji zajmujących się opieką i wychowaniem w celu zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i materialnego dzieciom.
 • W przypadku ubóstwa motywowanie rodziców do większej dbałości  o dzieci, przerwanie ich  zaniedbania bytowego.
 • Próby skonfrontowania rodziny z problemem uzależnienia (jeżeli występuje  w rodzinie) oraz zmotywowanie do podjęcia terapii uzależnień.
 • Trening zastępowania agresji.

Szkoła

 •  Rozwijanie kompetencji nauczycieli w zakresie pracy z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze.
 • Kształcenie wychowawców klas w zakresie socjoterapii.
 • Bardzo dobra znajomość środowiska rodzinnego ucznia w celu zrozumienia źródeł niewłaściwych postaw dziecka.
 • Ścisła współpraca szkoły z rodzicami dziecka – w przypadku niewłaściwych postaw rodzicielskich zachęcanie rodziców do rozwijania kompetencji wychowawczych.
 • Ścisła współpraca z instytucjami zajmujących się opieką i wychowaniem w celu zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i materialnego dzieciom.
 • Stwarzanie możliwości atrakcyjnego spędzania czasu wolnego pod kierunkiem instruktorów czy nauczycieli w celu wyrównania zaległości edukacyjnych.

Grupa rówieśnicza

 • Budowanie atmosfery zaufania, szacunku , tolerancji w klasie poprzez organizowanie zajęć integracyjnych, wycieczek,  lekcji wychowawczych prowadzonych w formie zajęć socjoterapeutycznych.
 • Prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie uzależnień, odpowiedzialności wobec prawa, tolerancji.
 • Rozwijanie kompetencji w zakresie umiejętności interpersonalnych: empatia, komunikacja, asertywność poprzez udział w cyklu spotkań z trenerem umiejętności psychospołecznych.
 • Dążenie do zmniejszania liczebności zespołów klasowych.

Dziecko

 •  Indywidualne  i systematyczne rozmowy wychowawcy z uczniem.
 • Indywidualna terapia ucznia prowadzona przez psychologa lub pedagoga szkolnego ukierunkowana na rozbudzanie wiary we własne możliwości , motywowanie do nauki, wytyczanie celów bliskich i dalekich- realizacja indywidualnego programu wsparcia.
 • Monitorowanie frekwencji ucznia w szkole i natychmiastowa reakcja na nieobecności- kontakt z rodzicami, kuratorem czy opieką społeczną.
 • Udział dziecka w zajęciach socjoterapeutycznych w celu zmiany zachowań aspołecznych na społecznie akceptowane.
 • Udział dziecka w zajęciach wyrównawczych w celu stworzenia możliwości osiągnięcia sukcesu.

 


Materiał przygotowany przez PCEiKK –  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bolesławcu przy współpracy pedagogów.

Opracowała: Teresa Rudzińska

Kontakt

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
59-700 Bolesławiec
ul. Trankiewiczów 11
tel. 757322658
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
lokalizacja